Condiciones de uso

La utilización de esta publicación digital implica la aceptación de las siguientes condiciones de uso:

La publicación digital de GLORIA PLANAS S.A. tiene como objetivo facilitar a nuestros clientes y al público en general, la información relativa a la empresa y a los productos y servicios que se ofrecen.

GLORIA PLANAS S.A. no se compromete a la actualización inmediata de la información contenida en la publicación digital.

GLORIA PLANAS S.A. no asume ninguna responsabilidad derivada de los contenidos que tengan terceras partes en los enlaces o vínculos a los cuales se hace referencia en estas páginas.

GLORIA PLANAS S.A.no se responsabiliza de cualquier daño o perjuicio en el software o hardware de el usuario, derivado del acceso a su publicación digital o del uso de la información o aplicaciones que contenga.

GLORIA PLANAS S.A. es titular de todos los derechos sobre el software de la publicación digital así como de los derechos de propiedad industrial e intelectual referidos a los contenidos que se incluyan, a excepción de los derechos sobre productos y servicios de carácter público que no son propiedad de esta empresa, las marcas de los cuales están registradas a favor de sus respectivos titulares, y como tales son reconocidas por GLORIA PLANAS S.A. . Ningun material de esta publicación digital podrá ser reproducido, copiado o publicado sin el consentimiento por escrito de GLORIA PLANAS S.A.

GLORIA PLANAS S.A. respetará escrupulosamente la confidencialidad de los datos de carácter personal aportados por los usuarios de la publicación digital, mediante el cumplimiento de la normativa vigente sobre protección de datos, y entre otras, de aquello que dispone la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El correo electrónico no se considerará como un medio válido a efectos de presentación de reclamaciones. Por este fino hará falta dirigirse al servicio’d atención al cliente de GLORIA PLANAS S.A. que indicará en cada caso los puntos a seguir.

Toda la información que se reciba en estas páginas, como por ejemplo comentarios, sugeréncias o ideas, se considerará cedida a GLORIA PLANAS S.A. de manera gratuita. No debe enviarse información que NO pueda ser tratada de este modo.

Todos los productos y servicios de estas páginas que NO son propiedad de GLORIA PLANAS S.A. son marcas registradas de sus respectivos propietarios y son reconocidas como tales por GLORIA PLANAS S.A. Aparecen en esta publicación digital a efectos de promoción y de recopilación de información. Estos propietarios pueden solicitar la modificación o eliminación de la información que les pertenece.

Cualquier tipo de notificación y/o reclamación solamente será válida por notificación escrita y/o correo certificado.

Protección de datos

4 . POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda , sempre li demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades , del qual és responsable GLORIA PLANAS S.A. . Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol · licitats , amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades  i la Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic .

GLORIA PLANAS S.A. es compromet a no cedir , vendre , ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, salvat per obligació legal.

Exercici dels seus drets:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a GLORIA PLANAS S.A.   estem tractant dades personals que els concerneixen, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GLORIA PLANAS S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

-Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: info@gloriaplanas.com

-En l’adreça de correu electrònic indicada li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

GLORIA PLANAS S.A. adopta els nivells de seguretat corresponents requerits pel citat Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 i altra normativa aplicable . No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics , documents electrònics o fitxers de l’usuari .

GLORIA PLANAS S.A. podrà utilitzar cookies durant la prestació serveis del lloc web . Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari . L’usuari té la possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa .

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat , GLORIA PLANAS S.A. no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’ usuari .

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol · licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III , article 22 de la Llei 34 /2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

 

5 . PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web , haurà d’enviar una notificació al GLORIA PLANAS S.A. identificant-se degudament , especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta .

 

6 . PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis , normatives , plans , disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques , que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal .